Europa

Versier je lichaam, oftewel doe gewoon wat je leuk vindt ! deel 1
Je gebit versieren
Kleding
Levensstijlen waaronder Gothic
Mode door de eeuwen heen; de jongeren laten van zich horen
De opkomst van Jongeren (sub) culturen
Sieraden
Oerversiering diverse volksgroepen
Noord en Centraal Amerika
Zuid Amerika
De Zuidpool
Afrika
OceaniŽ
AziŽ
De Noordpool
Europa
Mooi van buiten, Mooi van binnen
Gezichtsversiering
Make Up / Cosmetica
Tattoo Sunday 23-09-2007 Nijmegen Kinderpaint
Bodypainting met penseel e.d.
Bodypainting Airbrush
Rob van Wijngaarden
Jeanne Dekkers Bodypainting
Bodypainting met Latex
Glitter Tattoos
Bruidspaint
Mijn favoriete bodypaint foto's
Piercing ( 12+ ? ) en andere versieringen
Je Nagels versieren
Naar Gastenboek
Contact en bevriende sites
Ontvangen Awards
Wensen van bevriende sites
Verzonden Awards

Let ook op de voettekst !
 
 

  

 
Tot Europa behort het massale "schiereiland" ten westen van het Oeralgebergte, inclusief de eilanden in de Middellandse zee en de Noord Atlantische Oceaan.

Geschiedenis

Europa is de bakermat van de westerse cultuur. De beschaving in Europa heeft zich sinds oude tijden ontwikkeld en werd beÔnvloed door oudere beschavingen in MesopotamiŽ en in Egypte. De Romeinse en Griekse culturen hebben een deel van de geschiedenis van het continent bepaald. Na de val van het Romeinse Rijk volgden de Middeleeuwen. De ontwikkeling van de beschaving van Europa versnelde zich in de Renaissance. In de geschiedenis is Europa het toneel geweest van vele grote en vernietigende oorlogen die zowel landelijke als stedelijke gebieden hebben verwoest. Hoewel Europa ooit bestond uit enorme en krachtige imperia en koninkrijken, verdeelden de succesvolle nationalistische opstanden (vooral in de 19e eeuw) het continent in vele soevereine staten. De politieke fragmentatie leidde tot de economische concurrentie en politieke geschillen tussen staten. Ondanks dat slaagden de Europese landen erin om een groot deel van de wereld te kolonialiseren en werden buiten Europa westerse staten gesticht.

Etymologie

In de oude Griekse mythologie, was Europa een Fenicische prinses die door een stiervormige Zeus werd ontvoerd en naar het eiland Kreta werd meegenomen, waar zij haar zoon Minos baarde. Voor Homerus was Europa (Grieks: Ευρώπη) een mythologische koningin van Kreta, niet een geografische benoeming. En omdat zij een Fenicische prinses was, is reeds volgens de Griekse geschiedschrijver Herodotos deze mythe niet de oorsprong van de naam van het continent Europa.

Tegenwoordig gaat men ervan uit dat de naam Europa een geografische oorsprong heeft: in de oudste tijden was Europa in het gebied van BoŲtiŽ tot aan MacedoniŽ de naam van een aardgodin en kwam deze naam daar ook als plaats- en riviernaam voor. Nadat men eerst het noordelijke deel van Griekenland met de naam Europe is gaan aanduiden, werd dit vervolgens de naam voor het hele vaste land van Griekenland en uiteindelijk voor het hele Europese vasteland zoals dat door de Hellespont en de Bosporus van AziŽ en door de straat van Gibraltar van Afrika gescheiden was.

De term Europa wordt over het algemeen afgeleid uit het Griekse woorden die breed (eurys) en gezicht (ops) betekenen. Een minderheid, echter, ziet een Semitische oorsprong, afgeleid van het Semitische woord ereb dat "zonsondergang" betekent. Vanuit een gezichtspunt van het Midden-Oosten gaat de zon onder in Europa: het land in het westen.

Westerse wereld

De westerse wereld of het Westen is een groep landen waarvan de samenstelling wisselt met de manier waarop de term gebruikt wordt. Volgens de oorspronkelijke betekenis heeft het Westen betrekking op West-Europa en haar genealogische en filosofische erfgenamen in voornamelijk West-Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en OceaniŽ

 

Oorsprong

De term had oorspronkelijk betrekking op delen van Europa die voornamelijk katholiek of protestant waren.

Het verschil tussen het Westen en zijn antagonisme het "Oosten" is echter veel ouder: in het Romeinse Rijk bestond er al verschil tussen het westelijke, Latijnse deel en het door Grieken gedomineerde oostelijke deel. De splitsing van het Romeinse Rijk in 395 in het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk alsmede het Grote Schisma van 1054 versterkten het verschil tussen Oost en West.

Met de verspreiding van het christendom in Europa werd het verschil tussen het Westen en het Oosten uitgebreid naar de rest van Europa. Zo worden Rusland en Bulgarije (beide tot het christendom bekeerd vanuit Constantinopel) bij het Oosten gerekend, terwijl Polen, Ieren en Zweden bij het Westen horen. Na de Middeleeuwen kenmerkte het Westen zich door een grote verscheidenheid aan stromingen en ontwikkelingen zoals de Renaissance, de Verlichting, het protestantisme, het humanisme, de secularisatie, enzovoorts.

Verschillende Betekenissen

Momenteel wordt het Westen in verschillende betekenissen gebruikt:

  • Klassieke betekenis
  • Rijke landen van de wereld
  • Dominante culturen vanaf de Koloniale tijd
  • NAVO-landen en sommige neutrale Europese staten ten tijde van de Koude Oorlog
  • Landen ten westen van AziŽ
  • Definitie van de Nederlandse overheid

In werkelijkheid is niet altijd even duidelijk wanneer welke definitie wordt bedoeld. Veel intellectuelen hebben daarom een voorkeur voor de klassieke betekenis.

Klassieke betekenis

Volgens de klassieke betekenis heeft het Westen betrekking op West-Europa en met name op de staten die zich ontwikkelden uit het vroegere West-Romeinse Rijk. In bredere zin verstaan we hier ook onder de landen die van dit gebied uit gekerstend werden door de Latijnse Rooms(=Romeins) Katholieke Kerk en hun genealogische en filosofische erfgenamen in voornamelijk ScandinaviŽ, West- en Midden Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en OceaniŽ. Het gaat hierbij om landen met katholieke of protestante wortels en de overvloed aan religieuze, filosofische en staatkundige tradities die zich binnen deze landen hebben ontwikkeld. Het begrip Westerse cultuur heeft betrekking op deze betekenis van de term westerse wereld.

Mensen die deze definitie strikt hanteren noemen landen als Japan, Singapore of Zuid-Korea niet Westers maar verwesterd (of Westernised/Westernized). Een voorbeeld hiervan is de titel van het boek Westernizing the Third World van Ozay Mehmet dat de ondertitel The Eurocentricity of Economic Development Theories draagt. Latijns-Amerika hoort volgens de klassieke definitie wel bij het Westen.

Rijke landen

Deze betekenis benadert het contrast tussen de Eerste Wereld en de Derde Wereld, een groep landen die ook wel met de term ontwikkelingslanden wordt aangeduid. Hieruit spreekt volgens velen de mening dat de Westerse cultuur de betere is en dat de andere landen 'ontwikkeld' moeten worden.

Opmerkelijk is dat volgens deze definitie Japan soms als een westers land wordt beschouwd. Rijke Arabische landen lijken zich daarentegen aan deze definitie te onttrekken. Dit duidt erop dat het gebruik van de term "westerse wereld" als synoniem aan "rijke landen" minder doordacht is dan het gebruik van de term in de klassieke zin des woords.

Volgens de klassieke definitie van het begrip westerse wereld zijn de meeste Latijns-Amerikanen westerlingen. Om de onduidelijkheden die deze definitie van het Westen geeft te vermijden, wordt het contrast tussen rijke, geÔndustrialiseerde, democratische landen en arme landen meer en meer aangeduid met de termen Noord (de Eerste Wereld) en Zuid (de Derde Wereld).

Dominante culturen vanaf de koloniale tijd

De term Het Westen verwijst vaak naar een cultureel en militair dominante groep van landen die dominantie bereikte in de tweede helft van het tweede millennium.

NAVO-landen ten tijde van de Koude Oorlog

Tijdens de Koude Oorlog werd het Westen gevormd door de toenmalige NAVO-landen, die een blok vormden dat tegenover het Oostblok stond. Tot het Westen werden ook de landen geteld die sympathiek tegenover het NAVO-blok stonden.

Landen als Polen, Hongarije, TsjechiŽ werden voor de Tweede Wereldoorlog als westers beschouwd (dus ook volgens de klassieke definitie). Ten tijde van de Koude Oorlog behoorden ze tot het Oostblok. Na de val van de Muur verliest deze definitie aan terrein en worden deze landen weer steeds meer als Westerse landen gezien. Dit komt ook doordat deze landen steeds rijker worden.

De uitdrukking het vrije Westen had een politieke lading. Het suggereerde dat niet-Communistische landen vrij waren. Destijds waren echter niet alle NAVO-landen democratisch.

Landen ten westen van AziŽ

Dit is de definitie van het Westen die in de koloniale tijd werd gehanteerd, waarbij de cultuur van AziŽ met die van West-Europa werd gecontrasteerd. Merk op dat Europa zich niet altijd als het Westen zag, maar vaak ook als het (ongenoemde) midden. Denk bijvoorbeeld aan de benamingen van de West-Indische Compagnie en de Oost-Indische Compagnie.

De OriŽnt-Express (oosterse exprestrein) is een nog steeds bestaande treinlijn uit die tijd die van Londen (het Westen) naar Constantinopel (het tegenwoordige Istanbul, het begin van het Oosten) rijdt.

De Britse schrijver Rudyard Kipling schreef over de tegenstelling: West is West and East is East and never the twain shall meet (Oost is oost en west is west en nooit zullen de twee elkaar raken), waarmee hij wilde aangeven dat de oosterse cultuur te veel van de westerse verschilde om ooit door een westerling doorgrond te kunnen worden.

Definitie van de Nederlandse overheid

Om politieke redenen bestaat er vanuit de overheid de behoefte om onderscheid te maken tussen westerse en niet-westerse allochtonen. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft het onderscheid als volgt gedefinieerd: tot de categorie ‘niet-westers’ behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,en AziŽ, met uitzondering van IndonesiŽ en Japan. Andere allochtonen - met inbegrip van mensen uit IndonesiŽ en Japan - worden door de overheid als westers getypeerd. Deze politiek/ambtelijke definitie mist de historische, feitelijke en filosofische inkadering die de andere definities kenmerkt.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Westerse_wereld

 

 

Westerse cultuur
 

Het begrip westerse cultuur heeft betrekking op de verzameling aan normen, waarden, gebruiken en soms artefacten die de vele culturen in de westerse wereld (ook wel "het Westen" genoemd) met elkaar delen. Sinds de nieuwe tijd, toen de Europeanen met de verkenning en onderwerping van de rest van de wereld begonnen is de westerse cultuur de dominante cultuur van de wereld. Aanvankelijk had de westerse cultuur nauwelijks invloed op de rest van de wereld, behalve in de beide Amerika's waar de indiaanse culturen betrekkelijk snel vernietigd waren. In de 19de eeuw kreeg het westen meer invloed door het imperialisme maar hoofdzakelijk op de elite van de onderworpen volken. Uit hen kwamen de 'revolutionairen' voort die in de 20ste eeuw de meeste onderworpen landen tot onafhankelijkheid brachten. Tegenwoordig verspreiden 'westerse waarden' zich steeds sneller over de aardbol en grijpen nu diep in in alle geledingen van voorheen conservatieve samenlevingen. Dit roept soms geweldadig verzet op van anti-westers gezinde fundamentalisten maar het schijnt vooralsnog dat het tij niet meer te keren is en de wereld steeds sneller 'verwesterd'.

In de context van westerse cultuur gaat het om westerse wereld in de klassieke zin des woords: "het Westen" heeft betrekking op West-Europa en haar genealogische en filosofische erfgenamen in voornamelijk West-Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en OceaniŽ. Het gaat hierbij om landen met katholieke of protestante wortels en de overvloed aan religieuze, filosofische en staatkundige stromingen en ontwikkelingen die zich binnen deze landen heeft ontwikkeld. Voorbeelden van deze stromingen zijn:

Het begrip "westerse cultuur" leidt tot minder verwarring dan het begrip "westerse wereld" omdat een cultuur betrekking heeft op groepen mensen (genaamd Westerlingen) en niet op gebieden of landen. Het is de vraag of Zuid-Afrika een westers land is. In veel westers landen wonen niet-westerlingen, hetzij als nazaten van de oorspronkelijke bevolking (bijvoorbeeld BraziliŽ) hetzij als nazaten van immigranten (bijvoorbeeld Nederland).

Wanneer het gaat om "een westerse cultuur" dan gaat het doorgaans om een cultuur (bijvoorbeeld de Nederlandse cultuur of de Argentijnse cultuur) die deze verzameling van normen, waarden, gebruiken en artefacten delen met andere westerse culturen.

 

Geschiedenis van de westerse beschaving
 

In de Vruchtbare Halve Maan, waar ongeveer 10.000 jaar geleden de landbouw werd uitgevonden, ontstond de Sumerische beschaving (ca. 4500 v. Chr.) Deze wordt als de eerste beschaving ter wereld gezien. In 3300 v. Chr. werd hier het schrift uitgevonden, en er ontstonden de eerste stadstaten. Sargon van Akkad was rond 2300 v. Chr. de eerste persoon in de geschiedenis die een rijk wist op te bouwen. Hierna volgen de rijken elkaar op. De Perzische vorst Cyrus de Grote was de eerste die het hele gebied onder een rijk wist te verenigen. Cyrus' opvolgers probeerden tevergeefs Griekenland te veroveren. Griekenland was in die tijd al een ontwikkelde samenleving, waar de grondslagen werden gelegd voor de wetenschap en filosofie. Ook op het gebied van literatuur, politiek, theater, wiskunde, architectuur en krijgskunst was Griekenland bijzonder creatief. Daarom wordt Griekenland wel de wieg van de Westerse beschaving genoemd. Het bestond uit stadstaten die elkaar voortdurend bevochten. Alleen een grote externe dreiging, zoals die van PerziŽ in de tijd van Cyrus en Xerxes uitging, kon de onderlinge tegenstellingen tijdelijk naar de achtergrond dringen. De Grieken, in het bijzonder de Atheners, stichtten koloniŽn in het hele Middellandse Zeegebied, in AlexandriŽ, in Zuid ItaliŽ, en zelfs Marseille is ontstaan als Griekse kolonie. Philippus II van MacedoniŽ wist de Griekse stadstaten aan zich te onderwerpen en zijn zoon Alexander de Grote startte een veroveringstocht die pas aan de westoever van de Indus, in het huidige Pakistan, tot staan kwam. Deze veroveringen hadden naast veel slachtpartijen ook een ongekende culturele uitwisseling tot gevolg. De periode die hierop volgt wordt het hellenisme genoemd. Na Alexanders dood (323 v. Chr) viel zijn rijk uiteen in elkaar bestrijdende diadochenrijken. In het westen van het Middellandse Zeegebied was Rome als grote mogendheid opgekomen. Het had ItaliŽ veroverd en in drie oorlogen Carthago verslagen en het Carthaagse grondgebied veroverd. In 146 v. Chr. versloegen de Romeinen MacedoniŽ en annexeerden ze Griekenland. In de tweede eeuw voor Christus ontstonden er burgeroorlogen in het Romeinse Rijk. Julius Caesar wist het Romeinse Rijk uit te breiden tot in GalliŽ en versloeg zijn Romeinse tegenstanders, maar werd in 44 v. Chr. vermoord. Zijn adoptiefzoon Augustus werd de eerste keizer. In 117 onder Trajanus bereikte het rijk haar grootste omvang. In de derde eeuw begon het rijk onder invallen van de Germanen en interne instabiliteit te verzwakken. Onder Diocletianus werd een administratieve splitsing van het rijk ingevoerd die in later eeuwen een feitelijke splitsing werd. Dit proces werd even tegengehouden onder Constantijn de Grote, die bovendien het christendom toestond (312). Wel verplaatste hij de hoofdstad naar Byzantium in het oostelijke deel van het rijk. Hiermee verloor de stad Rome zijn aloude status als de glorieuze hoofdstad van het Imperium Romanum. Theodosius maakte rond 380 het christendom tot staatsgodsdienst. Na zijn dood in 395 viel het rijk definitief uiteen in twee delen. Aan het eind van de vierde eeuw zetten de Hunnen de Grote Volksverhuizingen in gang waardoor het West-Romeinse Rijk overspoeld werd door Germaanse volkeren. Het viel in 476. Het Oost-Romeinse rijk, met als hoofdstad Constantinopel, beleefde onder Justinianus een opleving en zou als Byzantijnse Rijk nog bijna duizend jaar bestaan.

[bewerk]

Middeleeuwen
 

Met de val van het Romeinse Rijk begon voor het westen de periode van de middeleeuwen. In West-Europa weten de Franken zich tot belangrijkste macht te ontwikkelen. Karel de Grote breidt het Frankische gebied fors uit en laat zich in 800 in Rome tot keizer kronen. In de negende eeuw wordt het rijk verdeeld in West-FranciŽ, Lotharingen en Oost-FranciŽ. West FranciŽ wordt uiteindelijk Frankrijk, Lotharingen verdwijnt en Oost-FranciŽ wordt het Heilige Roomse Rijk. Noord-Europa wordt intussen geplaagd door invallen van de Vikingen terwijl de Arabieren Spanje hebben veroverd. De koningen hebben aanvankelijk weinig macht, omdat door het feodalisme veel macht in de handen van lokale heersers ligt. Rond het jaar 1000 begint het echter te keren en beginnen de lokale heersers langzaam maar zeker hun macht te verliezen. In het Heilige Roomse Rijk zet dit proces niet door, en de titel van Rooms Keizer wordt weinig meer dan een eretitel. In de twaalfde en dertiende eeuw vinden de Kruistochten plaats, om het "Heilig Land" te bevrijden van de Arabieren. Uiteindelijk mislukken deze Kruistochten. Wel hadden ze de verzwakking van de Byzantijnen tot gevolg. In 1453 wordt Constantinopel veroverd door de Ottomaanse Turken, die vervolgens hun territorium tot op de Balkan uitbreiden. In de veertiende eeuw komt in ItaliŽ de Renaissance op, gericht op het erfgoed van de klassieke oudheid. De Spaanse koninkrijken weten de Arabieren uit Europa te verdrijven en verenigen zich. In 1492 ontdekt Christoffel Columbus in Spaanse dienst Amerika.

 

Nieuwe tijd
 

De Spanjaarden en Portugezen verdeelden Amerika na de ontdekking ervan door Columbus. In AziŽ werden handelsposten gesticht. Door de onvrede over het bestuur van de Rooms-katholieke Kerk ontstond de reformatie. Verschillende vorsten in West-Europa gebruikten de reformatie om zich onafhankelijker te maken van de Paus en de Keizer. Deze protestantse landen begonnen ook met de kolonisatie van Amerika en probeerden invloed in de handel te verwerven ten koste van de katholieke IberiŽrs. De wetenschappelijke revolutie begon met de ontdekkingen van Copernicus, Galilei en Newton. Rusland onder Tsaar Peter de Grote probeerde aansluiting te vinden bij het Westen. In de 18de eeuw vond een zekere secularisatie plaats onder de intellectuele elite door de invloed van de Verlichting. In de kolonieŽn ontwikkelde de slavernij zich. Als reactie op het wanbestuur van de absolutistische Franse koningen begon de Franse Revolutie. In Amerika scheiden de Engelse kolonieŽn zich af van Engeland en werd de V.S. gesticht. In de V.S. werden pogingen gedaan de slavernij af te schaffen, waardoor de Amerikaanse burgeroorlog tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Amerikaanse staten uitbrak. Nadat het Zuiden de oorlog had verloren werd de slavernij definitief afgeschaft. Steeds meer Europese migranten kwamen per schip naar Amerika.

 

Nieuwste tijd
 

In de nasleep van de Franse revolutie greep Napoleon de macht in Frankrijk. Hij riep zichzelf tot keizer uit en veroverde bijna geheel Europa. Hij voerde veel vernieuwingen in, zoals standaarden en burgelijke wetten. In 1815 werd Napoleon verslagen in de Slag bij Waterloo. Het congres van Wenen bepaalde de herindeling van de Europese landen. Tijdens de IndustriŽle Revolutie trokken veel arme mensen van het platteland naar de stad om werk te vinden. Steeds meer mensen werden ontevreden over de regering en absolutische vorsten. In 1848 braken revoluties in diverse Europese landen uit en werden verschillende regeringen tot consessies aan de liberale krachten gedwongen. De uitbuiting van arbeiders inspireerde Karl Marx en Friedrich Engels tot het schrijven van het Communistisch manifest. Het democratische proces in Europese landen leidde tot ontwikkeling van socialisme. Zo kwamen er sociale wetten zoals de inperking van - en later het verbod op - kinderarbeid. In 1860 respectievelijk 1870 vonden de Italiaanse eenwording en de Duitse eenwording plaats, die laatste na een geslaagde oorlog tegen Frankrijk. De Europese landen hadden intussen overzeese gebieden veroverd en gekoloniseerd om producten te verhandelen waarmee het tijdperk van het moderne imperialisme begon. De concurrentie tussen de landen werd heviger. De leidde na de moord op Frans Ferdinand van Oostenrijk in 1914 tot de Eerste Wereldoorlog, die vier jaar duurde en ongekende slachtingen veroorzaakte. Na vier jaar verloren Duitsland en de centralen en moest het volgens de Vrede van Versailles herstelbetalingen doen aan de betreffende landen. In Rusland was een jaar eerder de Russische Revolutie uitgebroken, waarbij de tsaar verjaagd werd en de communisten onder Lenin de macht grepen, die het land veranderden in de Sovjet-Unie. Ook in Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Turkije werden de monarchiŽn omvergeworpen. Tijdens De Grote Depressie stortte de wereldeconomie in. Honderdduizenden arbeiders werden ontslagen en fabrieken werden gesloten. De prijzen in Duitsland stegen snel, zodat Duitsland haar herstelbetaling niet meer kon voldoen. Adolf Hitler werd door het Duitse volk gekozen tot kanselier. Dit leidde tot de opkomst van Nazi-Duitsland. Benito Mussolini had al in 1922 de macht gegrepen in ItaliŽ. Hij ontwikkelde de fascistische ideologie en zou een bondgenoot worden van Nazi-Duitsland. Ook in andere landen grepen dictators de macht, wat in Spanje leidde tot de Spaanse Burgeroorlog. Met de Duitse verovering van Polen brak de Tweede Wereldoorlog uit, waarbij Nazi-Duitsland het grootste deel van Europa onder de voet liep. De Jodenvervolging, die was begonnen met de Kristallnacht begon in alle hevigheid. Bij de Holocaust werden zes miljoen joden en miljoenen anderen in concentratiekampen om het leven gebracht. Japan, dat in de jaren '30 al een groot deel van China had veroverd, viel in 1941 Pearl Harbor aan en bezette Engelse en Nederlandse koloniŽn, waardoor nu ook de Verenigde Staten bij de oorlog betrokken raakten. In 1941 viel Hitler de Sovjet-Unie aan, waar de Duitsers in 1943 verslagen werden in de slag om Stalingrad. Ook in Afrika werden de Duitsers en Italianen teruggedrongen en nadat de geallieerde mogendheden in 1944 een aanval deden op NormandiŽ was het snel over. Op 8 mei 1945 gaf Duitsland zich over; Hitler had inmiddels al zelfmoord gepleegd. De oorlog in AziŽ eindigde met de atoombom op Hiroshima en Nagasaki in augustus, waarna Japan zich overgaf.

 

Eigentijdse tijd
 

De keizer van Japan raakte zijn macht door de V.S. kwijt. Duitsland en de Duitse hoofdstad Berlijn werd verdeeld onder Rusland, de V.S., Frankrijk en Engeland. India werd onafhankelijk van Engeland. Europese landen verloren steeds meer kolonieŽn. Het conflict tussen Rusland en Amerika leidde tot de Koude Oorlog. Oostbloklanden vormden met de Sovjet-Unie het Warschaupact, terwijl de westerse landen met Amerika de NAVO vormden. Duitsland en Korea werden opgesplitst. Europa werd in tweeŽen gedeeld door het IJzeren Gordijn. Berlijn werd verdeeld door de Berlijnse Muur en werd een symbool van het verdeelde Europa. In de Oostbloklanden werden mensen onderdrukt terwijl Westerse landen Marshallhulp kregen van Amerika om hun economie te ontwikkelen. Steeds meer mensen uit voormalige kolonieŽn kwamen naar de Europese landen. Duitsland, Nederland, BelgiŽ, Frankrijk, ItaliŽ en Luxemburg waren de oprichters van de Europese Gemeenschap, de voorloper van de huidige Europese Unie. Deze samenwerking moest een nieuwe oorlog tussen Europese landen voorkomen. De wapenwedloop tussen de NAVO en het Warschaupact uitte zich onder andere door de ontwikkeling van nucleaire wapens en ruimtevaart. IsraŽl werd gesticht, en werd gesteund door Amerika. Palestijnen werden naar vluchtelingenkampen gestuurd. Er brak een korte oorlog tussen de Arabische Wereld en IsraŽl uit. Arabische landen sloten de olietoevoer naar westerse landen af, waardoor een oliecrisis in de Westerse landen ontstond. De prijzen van olie stegen flink. Het dwong tot ontwikkeling van milieuvriendelijke technologie. De luchtvervuiling nam flink toe, waardoor volgens sommigen een klimaatverandering begon. De Sovjet-Unie en Amerika sloten het START-verdrag om nucleaire wapens te verminderen. De Sovjet-Unie deed niets tegen opstanden in de Oostbloklanden. Het leidde tot de val van de Berlijnse Muur. De twee Duitslanden werden herenigd. In de Oostbloklanden begonnen revoluties. De Oostbloklanden werden leden van Europese Unie en NAVO. De Sovjet-Unie en JoegoslaviŽ vielen uiteen in nieuwe landen. Een golf van verwestering spoelt, vooral na het verval van het oostblok, over de wereld en roept verzet op van fundamentalistische en conservatieve elementen in vooral de islamitische wereld. Zij verwijten 'het westen' de verspreiding van 'onzedelijkheid, immoraliteit en goddeloosheid' en ook de westerse steun aan Israel word zeer kwalijk genomen. Op 11 september 2001 werd Amerika getroffen door grote aanslagen. De islam komt op in Westerse landen, terwijl het aantal christenen afneemt. Sinds de digitale revolutie beschikt de gemiddelde burger over een eigen computer en een snelle aansluiting tot het Internet. Daardoor verandert de samenleving in de Westerse landen. De oude valuta van een aantal Europese landen worden vervangen door de Euro. Opkomende landen als China en India beginnen steeds meer te concurren met het westen.

 

 

 

Footer:

 

Wil je naar site nummer 1, klik dan op onderstaande foto. Hier vind je alles over lichaamsversieringen van Oervolkeren in de hele wereld, Make-up, PoŽzie enzovoort, kortom Lichaamsversieringen die eigenlijk binnen een paar tellen te verwijderen zijn.Let op: daar ben je nu!

mursihttpcestovanikamdatacomimgfotkyvelke2398vjpgw180h270.jpg

Wil je naar site nummer 2, klik dan op onderstaande foto. Hier vind je alles over Piercings, Micro-pigmentation enzovoort, kortom lichaamsversieringen die in afzienbare tijd verwijderen of  te verwijderen zijn.

freakylove20smalljpgw180h135.jpg

Wil je naar site nummer 3, klik dan op onderstaande foto. Hier vind je alles over Tattoos, Scarification, kortom lichaamsversieringen voor het leven.

7jpgw180h270.jpg